OFERTA

 

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie w pełnym zakresie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
 • księgowość podatkowa - w tym zakresie prowadzenie ewidencji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (vat), sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rachunkowość dla właścicieli i zarządów w zakresie raportowania z realizacji budżetu, analiza rozrachunków, itp. oraz sprawozdawczość za okresy rozliczeniowe
 • administracja finansowa rozumiana jako sporządzanie i przekazywanie wezwań do zapłaty oraz naliczanie not odsetkowych za opóźnienia w zapłacie, a także pomoc w kontaktach klienta z urzędami skarbowymi i ZUS

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • płace i kadry w zakresie sporządzania listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych
 • sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
 • przygotowywanie przelewów bankowych itp.

 

DORADZTWO FINANSOWO-RACHUNKOWE

 • usługi doradcze z dziedziny finansów i rachunkowości,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii z zakresu rachunkowości,
 • opracowywanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowywanie procedur i instrukcji kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
 • śródroczne audyty i przeglądy ksiąg rachunkowych

 

AUDYT I DORADZTWO PODATKOWE

Beata Frączek
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 10006
tel. kom. 505 866 886
e-mail: b.fraczek@mbbiuro.pl
Małgorzata Wojtyla
Członek Zarządu
Biegły rewident nr 9681
tel. kom. 509 415 999
e-mail: m.wojtyla@mbbiuro.pl
Biuro
MB BIURO sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
e-mail: biuro@mbbiuro.pl